ශ්‍රී ලංකාවේ භූ විද්‍යාව සහ ඛනිජ සම්පත්

Show simple item record

dc.contributor.author ජයතිලක, එස්.
dc.date.accessioned 2013-10-10T11:25:14Z
dc.date.available 2013-10-10T11:25:14Z
dc.date.issued 2013-01
dc.identifier.citation විදුරාව,වෙ.30(1),පි.6-13 en_US
dc.identifier.uri http://dl.nsf.ac.lk/handle/1/9967
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:ජාතික විද්‍යා පදනම en_US
dc.subject Menarals en_US
dc.subject Sri Lanka en_US
dc.title ශ්‍රී ලංකාවේ භූ විද්‍යාව සහ ඛනිජ සම්පත් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search NSF DL


We Want your Feedback

Browse

My Account

Quick Links