අද්විතිය වෙරළබඩ පරිසර පද්ධති :කඩොලාන දේශගුණ විපර්යාස -අපට කළ හැකි දේ කුමක්ද?

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-06-14T08:09:53Z
dc.date.available 2013-06-14T08:09:53Z
dc.date.issued 2010 en_US
dc.identifier.citation විදුරාව, 27 Special Issuepp.27 en_US
dc.identifier.uri http://dl.nsf.ac.lk/handle/1/9716
dc.publisher කොළඹ:ජාතික විද්‍යා පදනම en_US
dc.title අද්විතිය වෙරළබඩ පරිසර පද්ධති :කඩොලාන දේශගුණ විපර්යාස -අපට කළ හැකි දේ කුමක්ද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search NSF DL


We Want your Feedback

Browse

My Account

Quick Links