රසායන විද්‍යාව ජීවයේ පදනමය

Show simple item record

dc.contributor.author මලලසේකර, ටී. en_US
dc.date.accessioned 2012-06-06T05:01:52Z
dc.date.available 2012-06-06T05:01:52Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation විදුරාව, වෙ.28(1):2011,පි.2 en_US
dc.identifier.uri http://dl.nsf.ac.lk/handle/1/8386
dc.title රසායන විද්‍යාව ජීවයේ පදනමය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search NSF DL


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account

Quick Links