පරිසර දුෂණය

Show simple item record

dc.contributor.author කරුණාතිලක, අයි.එම්.
dc.date.accessioned 2008-08-04T05:11:06Z
dc.date.available 2008-08-04T05:11:06Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.citation විදුරාව, වෙ.16(3/4):1994,පි.17-19 en_US
dc.identifier.uri http://dl.nsf.ac.lk/handle/1/188
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ජාතික විද්‍යා පදනම en_US
dc.subject ජල දුෂණය en_US
dc.title පරිසර දුෂණය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search NSF DL


We Want your Feedback

Browse

My Account

Quick Links