ආහාරයට එක්වන විෂ -ඇලුමිනියම්

Show simple item record

dc.contributor.author සන්දනා‍‍යක,එම්.
dc.date.accessioned 2008-08-04T05:08:31Z
dc.date.available 2008-08-04T05:08:31Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.citation විදුරාව, වෙ.16(3/4):1994,පි.10-11 en_US
dc.identifier.uri http://dl.nsf.ac.lk/handle/1/186
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ජාතික විද්‍යා පදනම en_US
dc.subject ආහාරයට එක්වන විෂ en_US
dc.subject ඇලුමිනියම් en_US
dc.title ආහාරයට එක්වන විෂ -ඇලුමිනියම් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search NSF DL


Browse

My Account

Quick Links