නිවසේ ආපදා

Show simple item record

dc.contributor.author සබාරත්නම්, ටී.
dc.date.accessioned 2008-08-04T05:02:31Z
dc.date.available 2008-08-04T05:02:31Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.citation විදුරාව, වෙ.16(1/2):1994,පි.16-17 en_US
dc.identifier.uri http://dl.nsf.ac.lk/handle/1/182
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ජාතික විද්‍යා පදනම en_US
dc.subject ශ්‍රී ලංකා‍ව en_US
dc.subject ගෘහස්ථ හදිසි අනතුරු en_US
dc.subject අනතුරු en_US
dc.title නිවසේ ආපදා en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search NSF DL


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account

Quick Links