කණිෂ්ඨ ද්විතීයික පාසැල් අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කරන සිසුන් තුළ සමාජ අධ්‍යයන පාඨමාලාව ඇසුරින්"ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වූ අධ්‍යාපන සංකල්ප සාධනය පිළිබඳ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ඇසුරින් කරන විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search NSF DL


We Want your Feedback

Browse

My Account

Quick Links