ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පාලන සභා පරිපාලනය මහනුවර මහ නගර සභාව පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-03-20T08:00:05Z
dc.date.available 2015-03-20T08:00:05Z
dc.identifier.uri http://dl.nsf.ac.lk/handle/1/18041
dc.subject Social Sciences
dc.title ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පාලන සභා පරිපාලනය මහනුවර මහ නගර සභාව පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්
dc.type Thesis
dc.identifier.institution Central Transport Board
dc.identifier.researchgrantnumber RG/79/089
dc.identifier.reportnumber FR 0580 T
dc.contributor.researcher Ranasinghe, W.
dc.identifier.pgdegree M.A
dc.date.pgdegree 1980


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search NSF DL


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account

Quick Links