සිංහල බසින් විද්‍යාව

Show simple item record

dc.contributor.author වෛද්‍යසේකර, එල්.
dc.date.accessioned 2008-07-31T02:57:34Z
dc.date.available 2008-07-31T02:57:34Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.citation විදුරාව,වෙ.19(2):1997,පි.5-6 en_US
dc.identifier.uri http://dl.nsf.ac.lk/handle/1/165
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ජාතික විද්‍යා පදනම en_US
dc.subject විද්‍යා අධ්‍යාපනය en_US
dc.subject සිංහල බස en_US
dc.subject දැනුම en_US
dc.title සිංහල බසින් විද්‍යාව en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search NSF DL


Browse

My Account

Quick Links