අග මුල නැති වැලක් වූ රජරට වකුගඩු ප්‍රශ්නය

Show simple item record

dc.contributor.author මුතුමාලි, ඒ.
dc.date.accessioned 2014-02-20T10:07:48Z
dc.date.available 2014-02-20T10:07:48Z
dc.date.issued 2013-04-07
dc.identifier.citation සිළුමිණ, පි.16 en_US
dc.identifier.uri http://dl.nsf.ac.lk/handle/1/11408
dc.language.iso other en_US
dc.subject වකුගඩු රෝගය en_US
dc.title අග මුල නැති වැලක් වූ රජරට වකුගඩු ප්‍රශ්නය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search NSF DL


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account

Quick Links